امضای چهار HOA میان شرکت ملی نفت و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا