حضور گروه توسعه انرژی تدبیر و شرکت های تابعه آن در دومین کنگره نفت و نیرو