شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به عنوان حامی پلاتین در کنگره راهبردی نفت و نیرو 1394