بازدید مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت از سایت میدان مشترک نفتی یاران شمالی